top of page

Rapport - BlåGrønt Mission!


BlåGrønt Mission - Fremtidens ingredienser til fôr : bioprosesseing og behovet for prosessinfrastruktur.
BlåGrønt Mission - Fremtidens ingredienser til fôr : bioprosesseing og behovet for prosessinfrastruktur.

Nord Innovasjon har sammen med NCE Aquacuture AS, katapulten Ocean Innovation og Vestlandets Innovasjons Selskap (VIS), på oppdrag fra SIVA, skrevet og lansert en kunnskapssammenstilling om mulighetene for produksjon av nye ingredienser til grønt og blått fôr, samt avklaring av fremtidig behov for prosesseringsinfrastruktur i pilotfasen og den kommersielle fasen.


I denne rapporten beskrives ulike bioressurser som kan inngå i fôr, hvordan disse potensielle ingrediensene er tiltenkt prosessert, og hvordan de kan være kandidater til pilotering gjennom katapultordningen som Selskapet for industrivekst (Siva) forvalter på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.


Bærekraftig fôr til havbruk og landbruk er løftet som nasjonalt samfunnsoppdrag. På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Det er ambisjonen bak det nye virkemiddel «samfunnsoppdrag» som regjeringen har lansert i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I rapporten beskrives ulike bioressurser som kan inngå i fôr hvordan disse potensielle ingrediensene er tiltenkt prosessert.

For å kunne gå fra lab forsøk til industriell skalering er det nødvendig med god tilgjengelighet til pilotanlegg for testing.


Hensikten med disse pilotanleggene er å kunne teste ulike prosesser på et begrenset volum av råvarer, men med samme teknologi som skal inngå i en fullskala fabrikk.


Rapporten undersøker behov for og tilgang til teknologi gjennom et utvalg av respondenter i Norge.


Målet med rapporten er å få innsikt i industriens behov for mobile anlegg og stasjonære anlegg, samt hvem som ønsker å tilby tilgang til eksisterende anlegg. I tillegg er investeringsvilje og planer for å sette opp ny infrastruktur

undersøkt.


Les mer og last ned rapporten 👇

Comments


bottom of page