top of page

Hva gjør vi

Nord innovasjon AS er en Teknologioverføringsorganisasjon (TTO) for kommersialisering av forskningsresultater.

 

Vi arbeider for å løfte verdifull forskning, kunnskap og erfaring ut av institusjonene i form av nye, samfunnsnyttige teknologier, produkter og tjenester.

Hva betyr dette i praksis?

 

Nord innovasjons mandat er å tilrettelegge for og bistå i realisering av oppfinnelsene til de ansatte ved Nord universitet, Nordlandssykehuset og Nordlandsforskning.

 

Jamf. arbeidstakeroppfinnelsesloven har arbeidsgiver rett til eierskap i oppfinnelser som oppstår i bedriften/organisasjonen. Dersom det har oppstått en god idé eller spennende forskningsresultater gjennom arbeidet ditt, skal du ta kontakt med oss. Formelt rapporteres idéen via en DOFI.

DOFI

Innsendelse av en 'Disclosure of Invention’/DOFI er det første formelle steget for å dokumentere IP-rettigheter. I DOFIen beskrives idéen eller innovasjonen, og denne sendes så til institusjonens Technology Transfer Office(TTO), i dette tilfellet Nord innovasjon. Nord innovasjon behandler så denne, og tar i samarbeid med institusjonen stilling til om arbeidsgiver/TTO skal ta eierskap til idéen eller innovasjonen. Dersom arbeidsgiver/TTO tar eierskap til idéen går TTO inn i et samarbeid med oppfinner for å realisere denne. Dersom arbeidsgiver/TTO ikke ønsker å ta eierskap til idéen, tilfaller rettighetene til idéen oppfinneren, og vedkommende står fritt til å ta denne videre selv.

 

IPR - Intellectual Property Rights

I prosjekt som antas av Nord innovasjon bistår vi i å vurdere riktig IPR-strategi fra prosjekt til prosjekt. I noen tilfeller er det hensiktsmessig å sikre seg patent på oppfinnelsen, men i mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å fokusere på andre IP-assets som f.eks design og kopibeskyttelse, avtaler osv. Har du spørsmål om IP og IPR-strategi? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Statlig finansiert verdiskapning

 

Mange teknologi eller innovasjonsprosjekt nyter på ulike måter godt av statlig finansiert forskning eller kunnskap. Noe av intensjonen bak TTOer og arbeidstakeroppfinnelsesloven er at deler av verdiene som skapes basert på offentlig finasiert forskning, via kommersialisering skal kunne bidra til mer forskning og kunnskapsutvikling.

 

Derfor har vi i Nord innovasjon en fordeling av nettoinntekter fra prosjekter hvor en del tilfaller oppfinnerne privat, en tredjedel går til arbeidsgiver og en tredjedel går til Nord innovasjon.

Prosess

Vår prosess er basert på at vi får inn idéer og oppfinnelser fra ansatte de institusjonene vi har tjenesteavtale med. Innmelding av idé eller oppfinnelse skjer i form av en såkalt DOFI. Prosessen rundt dette er 4-delt:

1.

Prosessen til Nord innovasjon starter i det øyeblikket vi kommer i dialog med noen som har en idé. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å komme i tidlig dialog med oss om relevante forskningsprosjekt eller idéer. Prosessen formaliseres i det vi mottar en såkalt DOFI.

Idéhøsting

2.

Ved levering av DOFI vil Nord innovasjon vurdere om dette er en idé/innovasjon/oppfinnelse som det er hensiktsmessig at arbeidsgiver/TTO tar eierskap til. Kriterier som ligger til grunn for vurderingen er bla. innovasjonsgrad, teknologi- og markedspotensial.

Vurdering av idé

3.

Dersom TTO/arbeidsgiver vil ta idéen videre til neste fase, formaliseres eierskapet før TTO og idéhaver går inn i neste del av prosessen. I denne delen av prosessen videreutvikles idéen gjennom videre arbeid med konsept- og forretningsutvikling, IP-strategi osv.

Videre utvikling

4.

Når idéen har blitt til ferdig produkt, tjeneste, patent eller liknende, introduseres denne til markedet. Dette kan f.eks være i form av lisensiering av patent, som et produkt eller en tjeneste i eget AS, eller annen egnet form. 

Realisering

bottom of page